Junta General Ordinària d’Accionistes

El Consell d’Administració de Serveis de l’Espectacle Focus, SA, ha acordat convocar els accionistes a Junta General Ordinària, que se celebrarà al Teatre Goya, el dilluns 28 de juny de 2021, a les 19 hores en primera convocatòria i, en el cas de no assolir el quòrum legalment necessari, en segona convocatòria el dia i hora que en aquest cas es determinarà, a fi de deliberar i resoldre els assumptes compresos en el següent,

 

ORDRE DEL DIA

  • Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals corresponents a l’exercici tancat el 31 de desembre de 2020, formats per balanç, compte de resultats, memòria i informe de gestió.
  • Segon.- Distribució de resultats.
  • Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social, durant l’exercici de 2020.
  • Quart.- Presentació i aprovació, si escau, dels projectes d’activitats i d’inversió en teatres, producció, infraestructura i participació en noves empreses filials per a l’any 2021.
  • Cinquè.- Cessament, nomenaments i en el seu cas reelecció de membres del Consell d’Administració.
  • Sisè.- Autorització al Consell d’Administració per avalar empreses filials i participades.
  • Setè.- Nomenament o reelecció, si escau, d’auditors de comptes de la societat i del seu grup.
  • Vuitè.- Relació actual dels accionistes de la companyia d’acord amb el llibre registre d’accions nominatives. Ratificació i aprovació, en el seu cas.
  • Novè.- Autorització per a l’adquisició derivativa i l’alienació d’accions pròpies.
  • Desè.- Precs i preguntes.

 

Es fa constar el dret que tenen els accionistes d’examinar, al domicili social, els comptes anuals i l’informe de gestió emesos pels administradors; l’informe emès pels auditors de comptes; així com de demanar l’entrega o enviament gratuït d’aquests documents i sol·licitar els informes o aclariments que creguin necessaris respecte als assumptes compresos a l’ordre del dia.

 

Barcelona, 14 de maig de 2021

El president del Consell d’Administració,
Daniel Martínez de Obregón